Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
ELSA GROUP s.r.o.
se sídlem Praha 5 – Radotín, Vrážská 1496, PSČ 153 00
IČ: 272 12 483
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104856
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.tazne.cz/

VYMEZENÍ POJMŮ

Kupující = spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující spotřebitel (či pouze spotřebitel) = osoba, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (na rozdíl od prodávajícího), ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující (který není spotřebitelem) = podnikatel. Za něj se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ELSA GROUP s.r.o, se sídlem Praha 5 – Radotín, Vrážská 1496, PSČ 153 00 , identifikační číslo:272 12 483, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104856 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.tazne.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě či objednávce (dále jen „kupní smlouva“). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  5. Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (viz článek 12.3. těchto obchodních podmínek).
 2. Uzavření kupní smlouvy

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající se zříká jakékoliv odpovědnosti za tiskové či textové chyby a za chybné či neúplné údaje uvedené na webových stránkách. Pro výběr správného zboží prodávající doporučuje kupujícímu ověřit jeho kompatibilitu s vozidlem v návodu pro instalaci zboží a pokynech pro provoz vozidla.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  7. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
  10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  14. Při telefonické objednávce nelze uplatnit reklamaci dodávky zboží.
 3. Cena zboží a platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese sídla prodávajícího;
   2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 605213164 / 5500, vedený u společnosti Raiffeisen Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
   4. bezhotovostně platební kartou;
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  9. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kupujícího s placením některé platby, k jejíž úhradě je povinen, povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Kupující je rovněž povinen uhradit prodávajícímu veškeré výdaje za upomínku, inkaso a náklady na právní zastoupení související s vymáháním jeho pohledávky za kupujícím.
  10. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  2. U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14ti denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující spotřebitel povinen využít Formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí, že formulář pro odstoupení od smlouvy musí být zaslán doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího, podle bodu 11.
  4. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nemělo by jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
  6. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  8. Zboží označené příznakem "VÝPRODEJ", nebo "BAZAR" a/nebo prodávané pod kategorií označenou příznakem "VÝPRODEJ", nebo "BAZAR" je prodáváno se slevou z ceny zboží. Takto označené zboží je považováno za použité zboží a nelze u něj odstoupit od kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
  9. U náhradních dílů, náhradních kulových čepů a tažných zařízení vybavených sklopným systémem je vyžadována platba plné ceny zboží zálohou předem.
  10. Zboží, které bylo kupujícímu dodáno s dokonanou službou (montáží), nelze ve 14ti denní lhůtě prodávajícímu vrátit.
  11. Vrací-li kupující podnikatel prodávajícímu zboží, které mu bylo dodáno s dotovanou dopravou, je prodávající oprávněn jednostranně započíst výši dotované částky proti vrácené kupní ceně. Hradí-li odběratel dodavateli paušální poplatek za vrácení zboží, je částka za dotovanou přepravu v poplatku zahrnuta a nebude účtována zvlášť.
 5. Přeprava a dodání zboží

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit jak prodávajícímu tak přepravci z důvodu předejití vzniku škody na straně prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Pokud není dohodnuto jinak, je objednané zboží, které je dostupné skladem, prodávajícím expedováno nejpozději den následující po dni objednání. O termínu dodání zboží, které není skladem, bude kupující informován telefonicky nebo písemně. Za místo určené kupní smlouvou pro předání zboží dopravci platí sklad prodávajícího na adrese jeho sídla.
  6. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
  7. Pokud není sjednáno odlišně, jsou tažná zařízení dodávána bez elektropřípojky. Příslušná univerzální nebo typová elektropřípojka se objednává samostatně.
 6. Práva z vadného plnění

  1. Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
  2. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
  3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  5. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  6. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu. Věci prodávané za nižší cenu a použité zboží nelze, pokud nevykazuje skrytou vadu, prodávajícímu vrátit. Tažná zařízení mohou mít v důsledku paletové přepravy od výrobce k prodávajícímu poškrábanou povrchovou úpravu. Zboží, které je prodávané se slevou a zároveň je označeno příznakem "AKCE" nebo "VÝPRODEJ" nebo "BAZAR" může být zboží vrácené od odběratele, může nést stopy dlouhodobého skladování, může mít poškozený nebo neoriginální obal a může vykazovat vzhledové vady neomezující jeho řádné použití, přičemž na tyto vlastnosti je sleva poskytována.
  7. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  8. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
  9. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
   1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
   2. bezplatné odstranění vady opravou
   3. přiměřenou slevu z kupní ceny
   4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
  10. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  11. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
  12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
  13. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající prokazatelně uplatní u kupujícího své právo z vadného plnění.
  14. Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku běžného opotřebení nebo nesprávného, resp. nevhodného používání výrobku, či z důvodů kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky (např. přetěžování nákladu vozidla nebo přívěsu).
  15. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který nebyl výrobcem schválen, ani za vadu způsobenou použitím (montáží) nevhodného výrobku na konkrétní automobil.
  16. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující je oprávněn vrátit zboží prodávajícímu nejdéle do 30ti dnů od jeho zakoupení-převzetí, po vyplnění fomuláře a odeslání na e-mailovou adresu vratky@elsagroup.cz, za podmínek ve formuláři uvedených.
  3. Kompletnost zásilky, tj. počet kusů zboží v zásilce a dodané typové listy, je možné při dodání zboží odběrateli přepravní službou, reklamovat do 3 dnů od převzetí zboží odběratelem. Doporučujeme odběrateli zkontrolovat obsah zásilky bezprostředně po jejím převzetí. Při osobní převzetí zboží kupujícím a potvrzením převztetí kompletního zboží do dodacího listu prodávajícího, není možné kompletnost zásilky zpětně reklamovat. Uplatnění práva z vady zboží není tímto nijak dotčeno.
  4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  5. Prodávají si vyhrazuje právu na tiskové a obrazové chyby a změny a výslovně se zříká odpovědnosti za případné škody těmito chybami, či změnami způsobené vůči kupujícím i třetím osobám.
  6. Zboží, které je skladem u prodávajícího si může kupující rezervovat nejdéle po dobu 5ti pracovních dnů od objednání zboží skladem nebo naskladnění objednaného zboží prodávajícím. Po uplynutí této doby, bude rezervace zrušena a zboží uvolněno k prodeji. Prodávající se výslovně zříká odpovědnosti za případné škody způsobené zrušením rezervace vůči kupujícím i třetím osobám.
  7. Pokud se obsah obchodních podmínek uvedených na internetu a obchodních podmínek uvedených v tiskové verzi liší, platí znění uvedené na internetu, na stránkách www.tazne.cz.
  8. Typový list k tažnému zařízení je evidovaný doklad s vlastním evidenčním číslem a není zbožím. Při jeho ztrátě bude za vydání duplikátu účtován poplatek 500,-Kč. Ověření kompletnosti prodejní dokumentace při expedici, může prodávající provést z kamerového systému do 5ti dnů od data expedice. Reklamaci nedodání typového list doporučujeme kupujícímu podat ve 3denní lhůtě písemnou formou.
  9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  11. Uzavřením kupní smlouvy a/nebo odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.
 8. Ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. Doručování

  1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě nebo vzájemnou dohodou stran stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 11. Zprostředkování montáže

  1. Spotřebitel má možnost objednat si na internetové stránce dodavatele umístěné na adrese www.tazne.cz montáž tažného zařízení a elektropřípojky u nezávislého montážního pracoviště.
  2. Ceny uvedené za montáže jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na skutečném stavu vozidla, např. po nehodě, úpravě, opravě, s nadměrnou korozí podvozku, apod. Pokud dojde ke změně ceny, bude o její výši spotřebitel informován montážním pracovištěm před zahájením montáže.
  3. Dodavatel zaručuje, že je montážní pracoviště odborně způsobilé k montáži tažného zařízení a má s touto činností prokazatelnou praxi a zkušenosti. Každé montážní pracoviště zařazené mezi partnerské servisy dodavatele bylo dodavatelem navštíveno a ověřeno.
  4. Dodavatel zaručuje, že montážní pracoviště disponuje pověřením k montáži tažných zařízení dodávaných dodavatelem ve smyslu předpisů ministerstva dopravy pro přihlášení k provozu na dopravním odboru příslušného úřadu bez povinnosti návštěvy STK.
  5. Montážní pracoviště bude telefonicky nebo elektronickou poštou kontaktovat spotřebitele ca. do 4 hodin po zakoupení a uhrazení ceny zboží.
  6. Termín montáže bude dle možností montážního pracoviště stanoven dle zadaného preferovaného termínu v objednávce nebo nebude-li to možné, nejpozději do 10 ti dnů v dohodnutém náhradním termínu.
  7. Dodavatel na základě internetové objednávky zajistí na náklady spotřebitele přepravu zakoupeného zboží do montážního pracoviště. Spotřebitel si může zvolit vlastní odběr zboží a sám si zajistit jeho doručení do montážního pracoviště.
  8. Dodavatel spotřebiteli zaručuje, že zboží doručené do montážního pracoviště bude řádně uskladněno do doby montáže a dojde-li k jeho ztrátě nebo poškození před zahájením montáže (přistavením vozidla k montáži), nahradí spotřebiteli kupní cenu nebo bezplatně dodá srovnatelné zboží.
  9. Při uplatnění požadavku na náhradu škody způsobené montážním pracovištěm, je spotřebitel povinen sepsat s montážním pracovištěm zápis o poškození či ztrátě zboží a ten společně s požadavkem na náhradu škody předat dodavateli.
  10. Dodavatel nepřebírá za montážní pracoviště žádnou odpovědnost ani záruku, neodpovídá za případné škody způsobené montážním pracovištěm spotřebiteli na zboží nebo vozidle v průběhu nebo po montáži.
  11. Odstoupí-li spotřebitel do 14 dnů od uzavřené kupní smlouvy na dálku před realizací montáže, postupuje se podle všeobecných obchodních podmínek dodavatele. Spotřebitel je povinen o odstoupení od kupní smlouvy a zrušení montáže informovat v dostatečném předstihu montážní pracoviště. Dodavatel zajistí přepravu vráceného zboží od montážního pracoviště do svého skladu na náklady spotřebitele a tento náklad uplatní v dobropisu za zboží.
  12. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud se nedostaví v dohodnutém termínu na montáž, anebo si nedomluví v dostatečném předstihu (nejméně 3 dnů před sjednaným termínem) s montážním pracovištěm náhradní termín, zprostředkování montáže bude považováno za zrušené a montážnímu pracovišti vzniká právo účtovat storno poplatek dle vlastních obchodních podmínek.
  13. Po realizaci montáže zboží není možné od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě odstoupit.
  14. Nedostaví-li se spotřebitel na sjednanou montáž aniž by odstoupil od kupní smlouvy a nevyzvedne-li si u montážního pracoviště osobně uskladněné zboží do 5 dnů po datu termínu nerealizované montáže anebo data, kdy byl montážním pracovištěm vyzván k vyzvednutí zboží, bude zboží na náklady spotřebitele odesláno na adresu prodávajícího.
 12. Půjčovna Autocode Mini

  1. Úvodní ustanovení:
   1. Nájemní podmínky upravují práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen "smluvní strany") při pronájmu MINI CODE pronajímatelem nájemci na základě nájemní smlouvy (dále jen "smlouva") dle § 2316 a násled. zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění.
   2. Nájemce může být pouze právnická nebo fyzická osoba (podnikatel) s IČ, registrovaná jako odběratel pronajímatele.
   3. Nájemní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Je-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak, než v nájemních podmínkách, platí znění uvedené v nájemní smlouvě.
  2. Nájemné a platební podmínky:
   1. Výše nájemného činí 600,- Kč bez DPH za jeden den (24 hod.). Minimální doba zapůjčení je 1 den (24 hod.). Nájemné neobsahuje cenu za voucher pro kódování vozidla.
   2. Výše ceny za voucher pro kódování jednoho vozidla činí 800,- Kč bez DPH.
   3. Vrátí-li nájemce MINI CODE opotřebený nad přiměřenou míru, má pronajímatel právo účtovat nájemci nadměrné opotřebení.
   4. Je-li v MINI CODE uloženo více voucherů, než si nájemce u pronajímatele zakoupil, je nájemce oprávněn použít pouze zakoupený počet.
   5. Nájemce platí nájemné až do doby ukončení nájmu. Nájemce hradí nájemné po skončení nájmu na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem formou vzájemného zápočtu oproti vratné kauci.
  3. Vratná záloha:
   1. Nájemce zaplatí pronajímateli vratnou zálohu ve výši 20000,- Kč s DPH nejpozději při uzavření smlouvy.
   2. Po ukončení nájmu je záloha vrácena zpět na účet nájemce.
   3. Vratná záloha zajišťuje zaplacení nájemného nebo může být započtena proti náhradě případného poškození nebo jako náhrada za spotřebování více voucherů, než bylo nájemcem zakoupeno.
  4. Doba nájmu, skončení nájmu:
   1. Doba nájmu MINI CODE je uvedena v nájemní smlouvě.
   2. Nájem je ukončen okamžikem vrácení kompletního a nepoškozeného MINI CODE pronajímateli, nebo zasláním oznámení pronajímateli o poškození, ztrátě či odcizení MINI CODE.
   3. Při skončení nájmu předá nájemce pronajímateli MINI CODE včetně jeho obalu a příslušenství na adrese provozovny pronajímatele, která je uvedena ve smlouvě v takovém stavu, jaký byl v době převzetí. Vrácení je možné provést i doporučeným zasláním na adresu provozovny pronajímatele s pojištěním balíku min. na částku 25000,-Kč (vč. DPH). Prokazatelná doba přepravy se nezapočítává do doby nájmu.
   4. Po převzetí předmětu nájmu pronajímatel MINI CODE zkontroluje a vrátí nájemci vratnou zálohu, ze které bude odečteno půjčovné a spotřebované vouchery a vystaví daňový doklad.
  5. Práva a povinnosti pronajímatele:
   1. Pronajímatel předá nájemci MINI CODE ve stavu, aby mohl sloužit účelu, pro který byl pronajat.
   2. Povinnost k náhradě škody způsobené pronajímatelem nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené třetí osobě, ušlý zisk, nebo škody na vozidle.
   3. Pronajímatel má právo na základě svého uvážení odmítnout poskytnutí služby v případě, že by mohl být poskytnutím služby ohrožen jeho majetek.
  6. Práva a povinnosti nájemce:
   1. Nájemce je povinen používat MINI CODE pouze k účelu, pro který je určen a platit nájemné.
   2. Nájemce nahradí pronajímateli poškození, odcizení, ztrátu nebo zničení MINI CODE. Nájemce je odpovědný za škodu zjištěnou při vrácení MINI CODE i za poškození zjištěná následně bez zbytečného odkladu.
   3. Nájemce nesmí na MINI CODE provádět žádné úpravy ani přístroj rozebírat. Nájemce se zavazuje seznámit se před prvním použitím s návodem na obsluhu MINI CODE i instrukcemi nainstalované elektropřípojky vozidla. V případě neporozumění výkladu si nájemce může vyžádat informace od pronajímatele.
   4. Nájemce se rovněž zavazuje MINI CODE používat dle návodu k obsluze a pokynů výrobce automobilu a chránit jej před poškozením. V případě, že nájemce MNI CODE včas nevrátí, souhlasí s tím, že je pronajímatel oprávněn MIN CODE převzít na náklady nájemce v místě, kde se nachází.
 13. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Přílohu obchodních podmínek tvoří Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího:
   1. adresa pro doručování: ELSA GROUP s.r.o., Vrážská 1496, 153 00 Praha – Radotín,
   2. adresa elektronické pošty: info@elsagroup.cz,
   3. telefon: +420 257 940 129 a +420 257 940 130.

 

V Praze dne 30. května 2017 

ELSA GROUP s.r.o.

 

Všeobecné informace pro provoz s tažným zařízením:

Pro použití jsou směrodatné údaje výrobce vozidla popř. údaje o zatížení přívěsem a svislém zatížení, přičemž nesmí být překročeny hodnoty tažného zařízení. Tažné zařízení je určeno k tahání přívěsů, které jsou vybaveny kloubovými spojkami a k montáži kulových čepů povolených k montáži na tažné zařízení. Rovněž je povoleno použití homologovaných nosičů připojitelných na tažnou kouli. Jiné použití je zakázáno. Použití musí odpovídat silničním předpisům. Při provozu s přívěsem se mění jízdní vlastnosti vozidla. Musí se brát zřetel na provozní návod výrobce vozidla. Výrobcem vozidla sériově určené upevňovací body se musí dodržet. Montážní a provozní návod doporučujeme připojit k dokladům vozidla.

Montážní informace:

Tažné zařízení je bezpečnostní díl a smí být namontován jen odborníky. Před zahájením montáže se pozorně přesvědčte, zda tažné zařízení a elektropřípojka odpovídá roku výroby (modelové řadě), provedení karoserie vašeho vozidla a specifikaci vozidla. Každá změna popř. změny na tažném zařízení jsou zakázány. Vedou vždy ke ztrátě platnosti provozního povolení a záruky. Odstraňte izolační ochranný nátěr (pokud tam je) na karoserii vozidla v místech styčných ploch tažného zařízení. Očistěte části karoserie a vyvrtané otvory ošetřete barvou proti korozi. Doporučujeme používat vždy typové elektroinstalace. Před zahájením montáže univerzální elektroinstalace ověřte ve značkovém servisu výrobce vašeho vozidla, zda montáží nedojde k poškození elektronických obvodů vozidla.

Provozní informace:

Všechny upevňovací šrouby tažného zařízení dotáhněte předepsaným utahovacím momentem a zkontrolujte po ujetí cca. 1000km s přívěsem. Spojovací koule musí být udržována čistá a namazaná plastickým mazivem. Při použití samosvorných stabilizátorů musí být spojovací koule zbavena maziva. Dodržujte informace v příslušných provozních návodech. Jakmile bude dosažen na některém místě průměr spojovací koule rovný nebo menší než 49,0mm, nesmí být tažné zařízení z bezpečnostních důvodů dále používáno.


Všeobecné obchodní podmínky ELSA GROUP s.r.o.
© 2004-2017 ELSA GROUP s.r.o.