Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Účel 

Reklamační řád společnosti ELSA GROUP, s.r.o. upravuje vztah mezi společností ELSA GROUP s.r.o., jako dodavatelem (na straně jedné) a odběratelem služby či zboží (na straně druhé) po dobu trvání záruční doby na dodanou službu či zboží pro případ, že dodaná služba či zboží bude vykazovat vady. Dále zakládá povinnost společnosti ELSA GROUP s.r.o. zajišťovat pozáruční servis zboží a upravuje podmínky jeho poskytování.

Obecná ustanovení

Tento Reklamační řád se řídí platnými zákonnými normami, především zákonem číslo 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, případně též zákonem číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve vztahu ke spotřebitelům dle zákona číslo 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele též tímto zákonem ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád společnosti ELSA GROUP s.r.o. je veřejně přístupným dokumentem společnosti ELSA GROUP s.r.o. Pro každého zákazníka společnosti ELSA GROUP s.r.o. je dostupný na internetových stránkách společnosti, v sídle společnosti, v provozovně společnosti, na vyžádání bude zákazníkovi poskytnut v tištěné podobě v aktuálním znění platném k datu pořízení tiskové kopie. Společnost ELSA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změny Reklamačního řádu v případě změny zákonných norem, kterými se Reklamační řád řídí.

Záruční podmínky
Společná ustanovení
 

Délka záruční doby může být upravena odlišně od ustanovení Reklamačního řádu na základě údaje, který je uveden v záručním listě k výrobku, případně na dodacím listu, pokud se jedná o službu nebo výrobek, k němuž nebyl vystaven záruční list, nebo může být odlišná délka záruční doby upravena smluvně v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

Dojde-li k rozporu mezi údaji o délce záruční doby, platí údaj uvedený ve smlouvě, není-li smlouvy, pak platí údaj uvedený v záručním listě, není-li jej, platí informace z typového listu. Pokud není záruční doba uvedena v žádném z výše citovaných dokumentů, platí zákonná záruční doba.

Pokud dojde k rozporu mezi záručními podmínkami uvedenými v záručním listě a záručními podmínkami uvedenými v tomto Reklamačním řádu, platí údaje uvedené v záručním listě.

Uplatnění závazku dodavatele plynoucího z poskytnuté záruky vyplývá ze smlouvy, záručního listu, typového listu nebo z dokladu o nabytí či zaplacení zboží nebo služby. Odběratel je povinen na vyzvání dodavatele takový doklad předložit.

Odběratel se zavazuje předat dodavateli zprávu o reklamované závadě bez zbytečného odkladu, při hlášení závady je povinen uvést co nejpřesněji popis závady a situace, která ke vzniku závady vedla, jakož i všechna ostatní závažná fakta, která mohou mít ke vzniku závady vztah.

Záruční servis je prováděn v provozovně společnosti ELSA GROUP s.r.o.. v Praze 5, Vrážská 1496.

Materiál a práci technika v záruční době hradí společnost ELSA GROUP s.r.o., odběrateli účtuje náklady na dopravu.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od prokazatelného nahlášení závady odběratelem do odstranění závady.

Záruční podmínky pro zboží dodaná společností ELSA GROUP s.r.o.:

Dodávané zboží vybavuje společnost ELSA GROUP s.r.o. záručním listem, pokyny pro obsluhu a instalaci, tažná zařízení typovým listem a na vyžádání též prohlášením o shodě nebo potvrzením schválení o technické způsobilosti výrobku.

Záruční lhůta na prodané výrobky je 24 měsíců. Na pevnost nosné části tažných zařízení (bez kulových čepů) poskytujeme doživotní záruku při první montáži za podmínky, že montáž provedl autorizovaný servis pověřený k montáži prodávajícím a byly dodrženy pravidelné kontroly. Podmínky pro uplatnění doživotní záruky jsou k dispozici na adrese www.tazne.cz/dozivotni-zaruka/.

Záruční lhůta na servisní práce je 3 měsíce. Na kódování řídících jednotek poskytujeme bezplatně opětovné nakódování v rámci jednoho roku od prvního úkonu.

Zboží musí být odběratelem řádně převzato, což musí být potvrzeno jeho podpisem na dodacím listě a/nebo faktuře.

Uživatel není oprávněn provádět bez souhlasu dodavatele jakékoliv zásahy do zboží.

Doporučené montážní podmínky jsou uvedeny v záručním listě ke zboží, případně též v dokumentaci k němu.

Povrchová koroze, nebo poškrábání povrchové úpravy (barvy) nejsou u tažných zařízení vady zboží. Přijímání a vyřizování reklamací zboží není tímto dotčeno.

Termíny a způsob řešení záručních oprav

Společnost ELSA GROUP s.r.o. se zavazuje zahájit práce vedoucí k nápravě reklamované skutečnosti v pracovní dny do 24 hodin po průkazném nahlášení závady odběratelem.

Místem uplatnění a řešení reklamace je provozovna společnosti ELSA GROUP s.r.o. Po dohodě dodavatele s odběratelem může být stanoveno jiné místo, například v případě, že odběratel zboží či službu zakoupil za účelem dalšího prodeje.

V případě, že třetí osoba např. autoservis diagnostikuje závadu na vozidle způsobenou vadou zboží dodaného společností ELSA GROUP s.r.o., nebo jejími partnery, je odběratel povinen zboží reklamovat u organizace, kde jej zakoupil. Zásah třetí osoby do zboží, jeho částí a/nebo elektrického nebo datového vedení zakládá důvod pro zrušení záruky.

Společnost ELSA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo řešit reklamaci bezplatnou náhradou zboží stejným zbožím nebo modernějším zbožím s parametry shodnými nebo vyššími.

Společnost ELSA GROUP s.r.o. v žádném případě nenese zodpovědnost za případné škody či ušlý zisk v přímé či nepřímé souvislosti s užíváním dodaného zboží nebo služby.

Dopravu reklamovaného zboží uznané reklamace k dodavateli hradí odběratel, pokud neuplatní právo na její úhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout, dopravu zboží zpět k odběrateli hradí dodavatel.

Společnost ELSA GROUP s.r.o. se zavazuje, že reklamovanou závadu odstraní co nejrychleji a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady a doba potřebná k dopravě reklamovaného zboží k výrobci a zpět. Lhůta pro odstranění reklamované závady u zboží zakoupeném kupujícími podnikateli může být až 60 dnů ode dne uplatnění reklamace.  

Hlášení záručních oprav

Reklamaci zboží je možné uplatnit po vyplnění formuláře "Reklamační protokol" s popisem důvodu reklamace a jeho doručením spolu s reklamovaným produktem.

Odběratel má možnost uplatnit reklamaci jedním ze způsobů:

1. Osobně v provozovně společnosti ELSA GROUP s.r.o. na adrese:
    ELSA GROUP s.r.o., Vrážská 1496, 153 00, Praha 5

2. Písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu společnosti ELSA GROUP s.r.o..

3. E-mailem zaslaným na adresu reklamace@elsagroup.cz

Pozáruční servis

Společnost ELSA GROUP s.r.o. se zavazuje provádět v rámci svých možností pozáruční servis zařízení a služeb, které dodala a to za těchto podmínek:

Pozáruční servis je prováděn za úplatu.

Společnost ELSA GROUP s.r.o. zahájí práce směrující k opravě co nejrychleji a bez zbytečného odkladu, ve většině případů v pracovní dny do 24 hodin po nahlášení závady odběratelem.

Požadavek na pozáruční servis lze uplatnit pouze v případě, že odběratel má splněny všechny závazky vůči společnosti ELSA GROUP s.r.o.

Místem řešení závady je provozovna společnosti ELSA GROUP s.r.o. Po dohodě dodavatele s odběratelem může být stanoveno jiné místo.

Společnost ELSA GROUP s.r.o. může po dohodě s odběratelem za úplatu nebo i bezplatně poskytnout odběrateli po dobu do vyřešení závady náhradní zboží.

Společnost ELSA GROUP s.r.o. může po dohodě s odběratelem řešit závadu náhradou zařízení modernějším zařízením s parametry shodnými nebo vyššími, tato změna si může zprostředkovaně vynutit i výměnu jiných komponent, kterých se původně řešená závada netýká.

Společnost ELSA GROUP s.r.o. se zavazuje v rámci poskytování pozáručního servisu odstranit závadu co nejrychleji a bez zbytečného odkladu, o termínu odstranění pověřený pracovník společnosti ELSA GROUP s.r.o. rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Způsob hlášení pozáručních závad odběratelem je shodný jako při uplatňování reklamací.

Podmínky pozáručního servisu mohou být stanoveny smluvně na základě servisní smlouvy mezi odběratelem a společností ELSA GROUP, s.r.o.

Doprava zboží je na náklady odběratele.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád se týká všech výrobků, zařízení a služeb dodaných společností ELSA GROUP s.r.o. právnickým i fyzickým osobám na území České republiky. Poskytování servisních služeb mimo území České republiky se řídí zvláštní dohodou mezi odběratelem a společností ELSA GROUP s.r.o.

Tento Reklamační řád je platný dnem 1. ledna 2010