Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a nadřazeným nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobním údajem je především jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 • Osobní údaje mohou být zpracovávány jen ze zákonných důvodů a zákonem stanoveným způsobem. Není-li pro uchovávání nebo zpracování osobních údajů zákonný důvod, je nezbytný souhlas osoby, o jejíž osobní údaje se jedná. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Získávání osobních údajů

 • Údaje o klientech jsou získávány při uzavírání smluvního vztahu, ať již k němu dochází písemně nebo ústně, a dále v průběhu smluvního vztahu. Tyto údaje zahrnují údaje o všech fyzických osobách, ať už v postavení zaměstnance, zaměstnavatele, pověřené osoby a podobně.

 • Osobní údaje jsou též získávány z webových formulářů v rámci e-shopu, a to buď automaticky vložením do ekonomického systému firmy nebo prostřednictvím e-mailové zprávy určené osobě. Formuláře jsou opatřeny identifikací ELSA GROUP (název, IČO) a vymezením účelu zpracování osobních údajů.

 • Ke zpracování osobních údajů poskytnutých v souvislosti s obchodním vztahem není třeba zvláštní souhlas.

 • Pokud jsou osobní údaje uchovávány po skončení smluvního vztahu nad rámec zákonných povinností (např. po lhůtě pro případné provedení daňové kontroly nebo reklamace, po skončení doby trvání oprávněného zájmu správce spočívajícího v možném oslovení klienta s nabídkou podobného produktu, jaký si zakoupil), je nutný souhlas dotyčné fyzické osoby, ten musí být jasně formulován s uvedením identifikace ELSA GROUP s.r.o., získaných údajů a účelu, pro který se údaje získávají. Stejně tak je třeba souhlasu dotyčné osoby při uchovávání či zpracování jejích osobních údajů pro další oslovení např. zasláním newsletteru nebo jiného informačního sdělení.

 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Uchovávání osobních údajů

 • Osobní údaje jsou uchovávány v listinné podobě v uzamčené skříni. Přístup k listinným osobním údajům má pouze jednatel a zaměstnanci jím písemně pověření k nakládání s příslušnými osobními údaji.
 • Osobní údaje jsou dále uchovávány v elektronické formě na počítačích, přístup k nim je zabezpečen heslem, které zná jen jednatel a osoby, které jsou jednatelem písemně pověřeny k nakládání s příslušnými osobními údaji.
 • Data se zásadně nepřenášejí uvnitř subjektu ani vně subjektu prostřednictvím nezašifrovaného přenosu dat (e-mail, skype apod.). Při nutnosti přenosu dat se použije šifrovaný přenos nebo fyzické předání např. na flash paměti.
 • Pravidla a postupy pro uchovávání osobních údajů platí i pro externí zpracovatele osobních údajů (např. účetní firma, firma zajišťující externí cloudové úložiště, externí poradenská firma v oblasti marketingu apod.), znalost a přihlášení se k těmto pravidlům a postupům musí být vyjádřeny písemnou formou.
 • Pokud pomine právní důvod pro uchovávání osobních údajů (souhlas fyzické osoby nebo jiný právní důvod jako plnění smlouvy), je nutné příslušná osobní data, která není povinna ELSA GROUP s.r.o. uchovávat ze zákona, vymazat či zlikvidovat.
 • Na žádost fyzické osoby je ELSA GROUP s.r.o. jako správce údajů povinna její osobní údaje smazat či přestat uchovávat (pokud netrvá povinnosti je uchovávat ze zákonných důvodů). Fyzická osoba má právo na přístup ke svým osobním údajům, na základě její žádosti je tedy ELSA GROUP s.r.o. povinna sdělit, jaké osobní údaje o ní uchovává, či potvrdit, že o ní žádné osobní údaje neuchovává. Dále má fyzická osoba právo na opravu chybných osobních údajů o ní uchovávaných. ELSA GROUP s.r.o. je povinna reagovat na podnět takové fyzické osoby co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů. V případě, že její žádosti nevyhoví, je povinna to zdůvodnit. Vždy je však nejprve třeba ověřit totožnost dotyčné fyzické osoby.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  3. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje je možné zpracovávat jen se souhlasem fyzické osoby, o které se osobní údaje zpracovávají, nebo na základě zákonného důvodu pro zpracování osobních údajů.

 • ELSA GROUP s.r.o. nemusí vést záznamy o činnostech zpracování, neboť je malým nebo středním podnikem, na které se tato povinnost obecně nevztahuje. Pokud by však zpracování osobních údajů probíhalo pravidelně nebo ohrožovalo práva a svobody osob nebo bylo nakládáno s citlivými údaji či trestními záznamy, musí vést ELSA GROUP s.r.o. záznamy o činnostech zpracování.

 • Záznamy obsahují název a kontaktní údaje subjektu, důvod zpracování údajů, popis kategorií subjektů údajů a osobních údajů, kategorie organizací, které údaje obdrží, případný přenos údajů do jiné země či organizace, lhůtu pro odstranění údajů a popis bezpečnostních opatření uplatňovaných při zpracovávání.

 • Výše uvedená pravidla platí i při zpracování osobních údajů externím dodavatelem.

Ukládání cookies

 • Pro zlepšení uživatelské zkušenosti ukládá eshop www.tazne.cz respektive www.elsaslovakia.sk tzv. soubory cookies na počítač klienta.

 • Soubory cookies usnadňují personalizaci a jsou podmínkou pro funkční webovou analytiku, která pracuje s daty, jako jsou identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy aj.

Jako spotřebitel se v případě vzniku spotřebitelského sporu můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/).

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení